தினம் ஒரு வார்த்தை 22 – galenical

galenical – ரசாயனங்கள் இல்லாமல் இயற்கையாகத் தயாரிக்கப்படும் மருந்து

Sample Sentence
The remedies he employed were partly galenical, partly chemical.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *