தினம் ஒரு வார்த்தை 23 – brume

brume – புகைமூட்டம் போன்ற பார்வையை மறைக்கக்கூடிய ஓர் அமைப்பு

Sample Sentence:
the birds rise like brume

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *