தினம் ஒரு வார்த்தை 28 – incandescent

incandescent – (ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அர்த்தங்கள்)

1. சூடேற்றுவதால் ஒளியை வெளிவிடும் ஓர் செயல்பாடு

Sample Sentence:
an incandescent bulb
2. பிரமாதமான போன்ற பொருளில்

Sample Sentence:
an incandescent performance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.