தினம் ஒரு வார்த்தை 33 – straddle

straddle – (ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அர்த்தங்கள்)
1. பரவி இருத்தல் போன்ற பொருளில்

Sample Sentence:
The plants straddle the entire state
2. கால்களை அகலமாக வைத்து கட்டுப்பாடில்லாமல் நிற்றல் அல்லது அமர்தல்

Sample Sentence:
The turned the chair round and straddled it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.