தினம் ஒரு வார்த்தை 36 – coward

coward – பயத்தை அல்ல‌து தன்னுடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்தும் ஒருவர்

Sample Sentence:
He has an undeserved reputaion as a coward

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *