தினம் ஒரு வார்த்தை 40 – piebald

piebald – இரு வேறு வண்ணங்களில் ஒழுங்கற்று திட்டு திட்டாக இருத்தல். பெரும்பாலும் வெள்ளை மற்றும் கருப்பு வண்ணங்களில்.

Sample Sentence
a piebald cow

One thought on “தினம் ஒரு வார்த்தை 40 – piebald

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.