தினம் ஒரு வார்த்தை 49 – weed

weed – தேவையில்லாமல் வளரக்கூடிய ஒர் செடி போன்ற பொருள்களில். உவமையாகவும் சில நேரங்களில் மனிதர்களையும் சுட்டும்.
Sample Sentences:

1. keep the seedlings clear of weeds
2. He thought party games were for weeds and wets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.