தினம் ஒரு வார்த்தை 50 – philanthropist

philanthropist – மக்கள வாழ்வினை உயர்த்த விரும்பும் நன்கொடையாளர்களைக் குறிக்கும் வார்த்தை

Sample Sentence
the trust was founded by an American philanthropist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *