தினம் ஒரு வார்த்தை 42 – whodunit

whodunit – புலன் விசாரணை தொடர்பான கதைகளுக்கு பேச்சு வழக்கில் சொல்லப்படும் வார்த்தை.

Who done this? என்பதன் பேச்சு வழக்கு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *